Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

1.GİRİŞ

Ticari kazancın elde edilmesiyle ilişkili olmayan, işletme sahibinin ve ortaklarının veya yöneticilerinin şahsi ve ailevi harcamaları, işletme yöneticilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminatlar, cezalar, gecikme zamları ve faizler kanunen kabul edilmeyen gider olup safi kazancın tespitinde gider olarak indirim yapılamaz.

Ticari veya kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 41. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 11. Maddesinde açıklanmıştır. Ancak kanunen kabul edilmeyen giderler bunlardan ibaret değildir. Diğer kanunlarda yer alana hükümlerden doğan kanunen kabul edilmeyen giderler de bulunmaktadır.  

Türk Vergi Kanunlarına göre Safi kazancın tespitinde gider olarak indirimi kabul edilmeyen ödemeler aşağıda yer almaktadır.    

II. SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLMESİ KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER

1-) Gelir Vergisi Kanununun 41. Maddesine Göre İndirilemeyecek Giderler

.1.  Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.),

2.  Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar,

3.  Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler,

4.  Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler,

5.   Bu fıkranın 1 ila 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır.

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır.

6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartlı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)

7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si (Bakanlar Kurulu, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)

8.  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan, yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları,

9.  Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

2-) Gelir Vergisi Kanununun 90. Maddesine Göre İndirilemeyecek Giderler

Gelir Vergisi Kanunu'nun "Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyecek Giderler" başlıklı 90'ıncı maddesi hükmüne göre de; gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göreödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemez.

3-)  Kurumlar Vergisi Kanununun 11. Maddesine Göre Kabul edilmeyen indirimler

Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.

c. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

ç. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil).

d. Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

e. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

f. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.

g. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri.

h. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

ı. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si (1). Bakanlar Kurulu bu oranı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

4-) Özel İletişim Vergileri

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesinde düzenlenen ve 5228 Sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle kimi değişikliklere uğrayan "Özel İletişim Vergisi", aynı maddenin son fıkrası hükmünde yer alan "Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez" hükmü çerçevesinde gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Maliye Bakanlığı'nca 14.10.2005 tarihinde yayınlanan 19 no'lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin 4. bölümünde de aynı hususa yer verilmiş bulunmaktadır. Örneğin; Bir işyerine ait sabit hatlı bir telefona ilişkin faturada haberleşme giderinin 100,00 TL, özel iletişim vergisi tutarının 15,00 TL ve KDV tutarının ise 18,00 TL olduğu bir durumda vergi matrahının tespitinde gider olarak yazılabilecek tutar 100 TL olup 15,00 TL özel iletişim vergisi tutarı KKEG olacaktır. 

5-) Diğer Kanunlarda Yer Alan Hükümler

a.   Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları Katma Değer Vergisi ile indirilecek Katma Değer Vergisi'ni gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indiremeyecekleri, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 58. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

b. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde, ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere, bu kanunun I, III ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan ( örneğin; otomobil, motosiklet, uçak, helikopter vb. ) motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ( II sayılı tarifede yer alan minibüs, panelvan, otobüs, kamyon, kamyonet vb. ait motorlu taşıtlar vergileri ise gider olarak kabul edilir. )

c.  Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. maddesinin üçüncü fıkrasına göre "SSK.'na ödenmeyen primler gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider yazılamaz." Bu nedenle SGK. Primlerinin gider yazılabilmesi için bu primlerin tahakkuku yeterli olmayıp mutlak suretle fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, Aralık ayına ait primlerin kanuni süresi olan izleyen yılın ocak ayı içinde ödenmesi durumunda gelir ve kurumlar vergisi uygulaması açısından gider olarak kabul edilecektir.

d.  Kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yazılamayacaktır. Kıdem tazminatı için karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir.

6-) Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Olan Diğer Giderler 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde sayılmamasına karşın, aşağıda sayılan bazı giderlerin ticari kazancın tespitinde hâsılattan indirilmesi mümkün değildir.

1. Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar,

2. Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi tutmayıp, buna karşın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar,

3. İşletmede çalışan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar,

4. Vefat ilanları karşılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları,

5. Faaliyet konusuyla ilgili olsa da, kurulması veya kayıt olunmasında yasal bir zorunluluk bulunmayan, tamamen gönüllülük esasına dayanan dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları,

6. Bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler,

7. Yasal olarak azami had belirlenmiş giderlerde belirlenen hadleri aşan kısım (azami oranının üzerindeki herhangi bir oranda ayrılan amortismanlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/8. maddesinde hüküm altına alınan haddin üstünde ödenen sendika aidatları vb.),

8. Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (Rüşvet, yasa dışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar vb.),

9.  Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması,

10. Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş veya gelecek yıllara ait giderler,

11. Siyasi partilere ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan bağışlar,

12.Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen giderler,

13.Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları,

14.Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmemiş bulunan karşılıklar,

III. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, tahakkuk ettirilen vergi, Mali kar (Vergi matrahı)  üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi matrahının doğru olarak tespit edilebilmesi, ticari kazançtan indirimi mümkün olan veya olmayan giderlerin doğru olarak tespit edilmesine bağlıdır.    

Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesiyle ilgisi olmayan, gider niteliği taşımayan, kazanç elde etmek amacıyla yapılmayan, kazancın elde edildiği dönemle ilgili olmayan,  işletmenin iş hacmi ile orantılı olmayan, işletme sahibi ve ortakları veya yöneticilerinin kusurlarından kaynaklanan ödemeler, gider olarak indirim yapılamaz. VUK’ unu açısından geçerli bir vesika ile tevsik edilemeyen ödemeler de kanunen kabul edilmeyen gider olup, Mali karın tespitinde ilave olarak dikkate alınmalıdır.

Vergi hukukunda, tarh zamanaşımı süresinin vergiyi doğuran olayın doğumundan itibaren 5 yıldır. Bu süre içinde vergi incelemesi yapılabilmektedir. KKEG’lerin doğru tespit edilmesi ve Mali karın doğru hesaplanması vergi mevzuatı açısından çok önemli olup, yapılacak hatanın ileride mali açısından önemli sonuçları olacağı unutulmamalıdır.

Türk Vergi Kanunlarına göre Ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen ödemeler, daha detaylı olarak “GİDER KONUSU” ve Vergi Kanun “MADDE” numarasınagöre tablo haline getirilmiş olup aşağıda yer almaktadır.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TABLOSU

SIRA

GİDER KONUSU

MADDE

1 -

Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesiyle ilgili olmayan faaliyetler için yapılan harcamalar.

G.V. K.

40/1

2 -

Dönem içerisinde ödenmeyen sigorta primleri (Aralık ayına ait primler Ocak ayında ödenmek koşuluyla Aralık ayında gider yazılabilir.

G.V. K.

40/2

3 -

İşle ilgili olmakla birlikte,  mukavelename, ilâm veya kanun emrine dayanmayan  zarar, ziyan ve tazminat ödemeleri.

G.V. K.

40/3

4 -

İşle ilgili olmayan veya yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip bulunmayan seyahat ve ikamet giderleri.

G.V. K.

40/4

5 -

İşletmeye dâhil olmayan, kiralama yoluyla da edinilmemiş taşıtlara ait giderler.

G.V. K.

40/5

6 -

V.U.K. hükümlerine uygun olarak ayrılmayan amortisman giderleri

G.V. K.

40/7

7 -

İşverenlerce, sendikalara ödenen aidatların bir aylık tutarının işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamının aşan kısmı.

G.V. K.

40/8

8 -

Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya ayın olarak aldıkları sair değerler.

G.V. K.

41/1

9-

Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.

G.V. K.

41/2

10 -

Teşebbüs sahibinin, işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.

G.V. K.

41/3

11 -

Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük Çocuklarının işletmede cari hesap ve diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler.

G.V. K.

41/4

12 -

Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan cezalar ve tazminatlar.

G.V. K.

41/6

13 -

Her türlü vergi cezaları.

G.V. K.

41/6

14 -

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;

G.V. K.

41/8

15-

A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler 

G.V. K.

90

16 -

Gelir Vergisi ile Diğer Şahsi Vergiler.

G.V. K

.90

17 -

V.U.K. hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

G.V. K.

90

18 -

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline dâhil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider kaydedilmez.  

V.U.K /269, 270, 271, 272, 273

19 -

Giderlerin kayıtlara intikali tevsik edici vesikalara dayanmak zorundadır. Genelde belgesiz gider kaydı mümkün değildir. Sadece VUK 228’nci maddesinde öngörülen hallerde belgesiz gider kaydı yapılabilir.

V.U.K.

227.228

20 -

Satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeline dâhil edilmesi gereken unsurlar doğrudan gider yazılamaz.

V.U.K.

274, 275

21 -

Gelecek hesap dönemlerine ait olan peşin ödenmiş giderler, ilgili oldukları dönemde gider yazılmak üzere aktifleştirilirler.

V.U.K.

283

22 -

KDV hariç satın alma bedeli 700,00 TL  (2011 yılı için) üzerinde olan sabit kıymetler doğrudan gider yazılamaz. Amortismana tabi tutularak yok edilirler.

V.U.K.

313

23 -

Amortismanların gider kaydı için, V.U.K. hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekir.

V.U.K.

313

24 -

Beş yıldan fazla nakledilen geçmiş yıl zararları.

K.V.K.

9/a

25 -

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları (Ar-Ge). tutarının % 40'ını aşan kısmı 

K.V.K.

10/a

26 - 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının profesyonel spor dalları için % 50'sini aşan kısmı

K.V.K.

10/b

27 -

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ini aşan kısmı.

K.V.K.

10/c

28 -

Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

K.V.K.

11/a

29 -

Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.

K.V.K.

11/b

30 -

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

K.V.K.

11/c

31 -

Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler. 

K.V.K.

11/ç

32 -

A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler.

K.V.K.

11/d

33 -

Her türlü para cezaları, vergi cezaları.

K.V.K.

11/d

34 -

Kurumlar Vergisi.

K.V.K.

11/d

35 - 

Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

K.V.K.

11/e

36 -

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.

K.V.K.

11/f

37 -

Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri.

K.V.K.

11/g

38 -

Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

K.V.K.

11/h

39  -

Kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV'de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınır. 

K.D.V.

30

40 -

İşletmeye dâhil olup, M.T. V.K.’nun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan binek otomobilleri, deniz ve hava araçları için ödenen (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) vergi ve cezalar ile gecikme zamları,

M.T. V.K.

14

41 -

Gider Vergileri Kanunu hükümlerine gere düzenlenen “Özel İletişim Vergisi" gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

G.V. K

39.

Son Güncelleme Tarihi : Thursday, 14-04-2016 11:46

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik