Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

2016 DAMGA VERGİSİ ORANLARI

58 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ


 
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                              (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                       47,80 TL
2. Sulhnameler                                                                             47,80 TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     268,50 TL
 
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              47,80 TL
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                16,60 TL
    ab) Rehin senedi (Varant)                                                         9,80 TL
    ac) İyda senedi                                                                          1,70 TL
    ad) Taşıma senedi                                                                     0,60 TL
b) Konşimentolar                                                                          9,80 TL
c) Deniz ödüncü senedi                                                              (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                             (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                         16,60 TL
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar 36,90 TL
bb) Gelir tabloları 17,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 17,80 TL
c) Barnameler 1,70 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    7,30 TL
e) Ordinolar                                                                                   0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                       7,30 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0.60
b) Vergi beyannameleri:  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                    47.80
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                    63.80
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                               31.50
    bd) Muhtasar beyannameler                                                   31.50
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)  31.50
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                            63,80 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler           23,50 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 23,50 TL
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için  
 
37,40 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
0,60 TL
Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 14:52

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik