Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

Hizmetlerimiz

Günümüz dünyasında hızlı ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi herkes tarafından kabul edilir, İşte bu noktada kurumların gerek mali, gerek sosyal güvenlik ve gerekse Mali Hukuk konularında profesyonel hizmet almaları kurumları amaç ve hedeflerine ulaştırmada, performans ve verimliliklerine katkı sağlamakta gelecek için doğru yönlendirilerek ideal kararlar almaya yardımcı olacaktır.

Bu çerçeve içerisinde sosyal sorumluluk bilinci ile MÇ Mali Müşavirlik hizmet vermektedir.  

Destek Hizmetleri

Şirketler bugünün teknoloji destekli piyasalarında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları (Muhasebe, Bordro, İnsan Kaynakları, Raporlama ve Hukuk Hizmetleri gibi) bu işte uzman kurumlara çözdürmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedirler. Günümüzde, hemen her tip ve büyüklükteki şirket yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing) yönelmektedirler.

Yönetim destek hizmetleri kullanımı çok süratle gelişen bir iş modelidir. Şirketlerin iç kaynaklarını (Personel, donanım, yazılım) kullanımı ile sağlanan hizmetler, maliyet avantajı sağlamadığı gibi, yapılan işlerin üçüncü bir gözün kontrolünden geçmemesi genelde istenilen sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, istenen hizmeti verecek personel temini de her zaman kolay değildir. Oysa şirketler bu tür hizmet fonksiyonlarını dış kaynaklara (taşeronlara) yönlendirerek, hem iş yükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş olur. Tedarikçi aynı zamanda o işin uzmanı olduğundan, işi süratle, daha kaliteli ve daha ucuza alıcının istifadesine sunar.

Dış Kaynak Kullanımı

• Operasyonel maliyetleri azaltmak ve kontrol etmek,

• Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,

• Süreçlerin kalitesini artırmak,

• Sirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,

• Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek,

• Uygulama süreçlerini kısaltmak,

• Riskleri minimize etmek ve paylaşmak,

• İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,

• Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek için uygulanan bir iş modelidir.

Hizmetlerimiz

• Muhasebe Hizmetleri,

• Bordrolama Hizmetleri,

• Raporlama Hizmetleri,

• Muhasebe Personel Destek Hizmeti,

• Muhasebe Denetimi ve Beyanname Kontrol,

• Muhasebe Danışmanlığı,

• E-Beyanname Düzenlenmesi ve SMMM Şifresi ile Gönderilmesi,

• Muhasebe Sistem Danışmanlık Hizmetleri,

• Hukuk Hizmetleri,

• Teşvik Hizmetleri.

Hizmetlerimiz

Tüm Yabancı ve Şirketlere

1) Muhasebe Hizmetleri

• Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,

• Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine iliskin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,

• İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,

• Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

• Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

• Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi Beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

• Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalısma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

• E-Bildirge açılısının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması,

• Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında),

• Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,

• Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi.

2) Bordrolama Hizmetleri

• Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

• Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)

• Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,

• Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması,muhasebe kayıtlarının hazırlanması,

• Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,

• SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,

• Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,

• Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,

• İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,

• İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,

• Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile sirketlerin uygulamalar ve yasal değisiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür),

• Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.

3) Raporlama Hizmetleri

• Şirketlerin tek düzen hesap planına ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolarının hazırlanması,

• Tek düzen hesap planına uygun olarak hazırlanan raporların uluslararası şirketlerin talep ettikleri raporlama formatlarına (UFRS, US GAAP vb.) uygun hale getirilmesi ve Müşteriye iletilmesi.

4) Muhasebe Personel Destek Hizmeti

• Şirketlere yarı zamanlı yada tam zamanlı olarak yetkin muhasebe personeli temin, şirketlerin bir kısım muhasebe işlemlerinin yada tamamının veya bu broşürde açıklanan ve şirketçe talep edilen hizmetlerin, bu personeller aracılığıyla yapılmasının sağlanması.

5) Muhasebe Denetimi ve Beyanname Kontrol

• Muhasebeleri kendi elemanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılastırılarak doğruluğunun kontrolü.

6) Muhasebe Danısmanlığı

• Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi,

• Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin 24 saat içinde şirkete bildirilmesi (Sirküler Hizmetleri).

7) E-Beyanname düzenlemesi ve SMMM Sifresi ile

• 3568 Sayılı Kanun kapsamında, Kurumlar Vergisi, Geçici vergi, KDV, ÖTV, Muhtasar beyanname ve Damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve e-beyanname şifresi kullanılarak beyan edilmesi.

8) Muhasebe Sistem Danısmanlık Hizmetleri

• Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin, yeni muhasebe sistemlerinin oluşturulması, program testlerinin yapılması, yurtdışında üretilmiş programların lokal mevzuata uygunluğunun test edilmesi ve Türk Muhasebe standartlarına uyarlığının sağlanması.

9) Hukuk Hizmetleri

a) Kuruluş İşlemleri

Türkiye’de ve Serbest Bölgelerde faaliyette bulunacak, Yerli ve yabancı ortaklı;

• Anonim Şirket,

• Limited Şirket,

• Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi,

• İrtibat bürosu,

• Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşları.

(Şirketin Ana sözleşmesinin hazırlanmasından, tescil ve ilanına, Vergi Daireleri ve Sigorta Kurumları kayıtlarının yaptırılarak sicil numaralarının alınmasına, Kanuni defter ve belgelerin hazırlanmasından tasdikine kadar (Anahtar Teslimi)).

b) Hukuk İşleri Hizmetleri

• Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dökümanın hazırlanması, ilgili mevzuat uyarınca toplantıların yapılması,

• Şirketlerde sermaye artırımı, sermaye azaltılması, hisse devri ile ilgili her türlü dökümanın hazırlanması, işlemlerin yapılması,

• Şirketlerin her türlü belge ve dökümanının (Ana Sözleşmeler, Ortaklık Sözleşmeleri, Hisse Devir ve Temlik Sözleşmeleri ile İş Sözleşmelerinin) hazırlanması.

10) Teşvik Hizmetleri

• Yeni yatırımlara başlamadan önce yatırım teşvik belgesi alınması, teşvik belgesinin revizesi ve kapatılması (çözüm ortakları ile).

Son Güncelleme Tarihi : Thursday, 29-09-2016 17:11

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik