SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

T.C. Kimlik No
ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞKURA KAYITLARI

1479 sayılı Kanunun  değişik 24 üncü maddesinde;“Kollektif şirketlerin ortakları, Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları Limited şirketlerin ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Donatma iştirakleri ortakları Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile  yönetim kurulu üyesi ortaklarının” Bağ-Kur sigortalısı  olmalarının  gerektiği hüküm altına  alınmıştır.

Söz konusu şirketlere ortak oldukları halde  4.10.2000 tarihine kadar Kurumumuza kayıt ve tescil  işlemlerini yaptırmayanların, Kurumumuza  tabi sigortalılıkları 4.10.2000 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler  sermaye şirketleridir.

1-     Limited şirket ortaklarının,

2-     Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklarının,

3-     Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının,

Ticaret    sicil   kayıtları   esas   alınarak   şirkete    ortak  oldukları  tarih  itibariyle

Bağ-Kur’a  tabi  sigortalılıkları  başlatılacaktır.

             Anonim şirkette kurucu  ortak olmayan  Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildikleri tarihi ihtiva eden genel kurul tutanağına veya ticaret sicil kayıtlarına istinaden  Yönetim  Kurulu  üyeliğine seçildiği tarihten itibaren Bağ-Kur’a  tabi sigortalılıkları  başlatılacak, Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğine dair genel kurul  tutanağına veya ticaret sicil kayıtlarına istinaden  Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği  tarihten itibaren de Bağ-Kur’a tabi sigortalılıkları sona erdirilecektir.

             Anonim şirketler ile limited şirketlerde hisse senedi/pay devirleri, imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmeleri ile yapılması  şirket yetkili  organınca devre muvafakat  edilip pay defterine işlenmedikçe  hüküm ifade etmemektedir.

             Bir payın  devrinin şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek  şartıyla  hüküm ifade edeceği, ancak anonim ve limited şirketlerde ise  pay devirlerine ilişkin belgenin ticaret  sicil  memurluklarına tevdi edilmesi,  tescil  edilmeksizin  devir keyfiyetinin her zaman Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde ilan edilmesi de mümkün bulunmaktadır.

             Ancak bu şirketlerde pay devri, T.T.K’nun 520 nci  maddesinde belirtildiği  şekilde ortaklar kurulunca  muvafakat edilip pay defterine  kaydedildi ise yasal  olarak pay devri gerçekleştiğinden ayrıca tescil  ve ilan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

             Bu itibarla limited şirket ortaklarının,  noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmeleri ve devre muvafakat  edildiğini gösteren ortaklar kurulu kararı ile pay defterinin noter tastikli örneğinin veya  Ticaret Sicil Gazetesini Kurumumuza  belgelemeleri halinde, ortaklar kurulunun almış olduğu karar tarihi esas alınarak, ortaklıktan ayrılan ortağın  ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle Bağ-Kur’a tabi sigortalılığı sona erdirilecek, devir alan ortağın da bu tarih itibariyle Bağ-Kur’a tabi sigortalılığı başlatılacaktır.

             Ayrıca, infisah eden şirketin  tasfiyesiyle ilgili süreç Türk Ticaret Kanununun 439 uncu ve müteakip  maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 439 uncu maddesinde; “Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi,  bir limited şirket  şekline çevrilmesi veya bir amme hükmü şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere infisah eden şirket  tasfiye haline girer. Tasfiye haline giren şirket pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü  mahfuz olmak kaydıyla  tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmü şahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanına (tasfiye halinde)  ibaresini  ilave suretiyle kullanmakta devam eder.” denilmektedir.

            Bu nedenle, Kanunun ön gördüğü  şartları  yerine getirmeyen şirketler münfesih duruma   düşer,  münfesih   duruma    düşen   şirketler,    münfesih     duruma   düştükleri  tarih itibariyle tasfiyeye girmiş  sayıldıklarından  bu durumda bulunan  şirket ortaklarının  Bağ-Kur’a  tabi sigortalılık işlemlerinin tasfiye kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

            Yukarıda A ve B maddelerinde  açıklandığı şekilde  sigortalılığı başlatılacak  veya sigortalılığı sona erdirilecek  şirket ortaklarının; iflasına karar verilmiş olan  tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının,  özel işletmenin veya şirketin Mahkemece  tasfiyesine  karar   verildiği,  iflasına  karar  verilmiş   olan   veya   tasfiye  halindeki   özel  işletmeler ile şirket ortaklarından  hizmet akdi ile çalışanların talepleri halinde çalışmaya  başladığı tarihten bir gün önce, şirketle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya  ilgilerinin  kesildiği  tarihten itibaren  Bağ-Kur’a  tabi sigortalılıkları sona erer.

             Sigortalılardan, 4.10.2000 tarihinden önce, şirket ortaklığının yanında ayrıca meslek kuruluşlarında şahsi kayıtları  bulunanların, Bağ-Kur’a tabi sigortalılıklarının  sona erdirilebilmesi için, şirket ortaklığından ayrıldığını gösterir belge ile birlikte meslek kuruluşu kaydının,  varsa esnaf ve sanatkar sicil kaydının  ve gelir vergisi mükellefiyetinin de sona erdiğinin belgelenerek  bu kayıtların da esas alınması ve  4.10.2000  tarihinden sonra  Bağ-Kur’a  tescili yapılan  şirket ortaklarının ise şirket kayıtları ile  vergi mükellefiyet  kayıtlarının dikkate alınarak  işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 16:13

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik